PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně údajů (dále jen „prohlášení“), na těchto webových stránkách (dále jen „stránky“) Vás informuje o tom, jakým způsobem společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. používá a za jakých okolností může zveřejnit Vaše identifikovatelné osobní informace, které během své návštěvy na těchto stránkách poskytujete.

Shromažďování, využití a zpracovávání osobních údajů
Při využívání těchto stránek po Vás můžeme žádat určité osobní údaje. Druh osobních informací, které je třeba poskytnout zahrnuje např. Vaše jméno a kontaktní údaje (e-mail, adresu a telefonní číslo). Podle povahy Vašich požadavků či aktivit prováděných na těchto stránkách Vás můžeme požádat i o uvedení kritérií pro vyhledávání pracovního místa a Vašich preferencí, informací o Vaší praxi, platu, dosaženém vzdělání, dovednostech, referencích, jakož i poskytnutí základních informací, Vašich aspirací či jiných údajů, které jsou již obsaženy ve Vašem životopise.
V případě, že se některý z Vašich osobních údajů změní, neprodleně společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o.informujte.

Využíváme osobní informace a jiná data, která prostřednictvím našich stránek shromažďujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout informace o pracovních příležitostech a možnostech profesního uplatnění a ostatní požadované informace či služby. Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. zpracovává Vaše osobní informace v rámci řešení krátkodobých, projektových či trvalých náborových požadavků a za účelem sestavování statistik a plnění příslušných předpisů.

Informace o Vašem zdravotním stavu a/nebo soudním spisu/trestním rejstříku se zpracovávají pouze v případě, že souvisejí s registrací, kterou si hodláte zřídit, a s těmito informacemi bude nakládáno výhradně v souladu s omezeními stanovenými zákonem. Poskytnete-li společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o. informace o třetích stranách, bude tato společnost předpokládat, že Vám daná strana dala svolení, abyste tak učinili a že je srozuměna s tím, že společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. bude shromažďovat, zpracovávat a předávat její osobní informace stejným způsobem, jako Vaše osobní údaje.

Přijetím našich podmínek a ustanovení nás opravňujete využít Vaše osobní informace za účelem zasílání automatických emailových zpráv nebo marketingových materiálů týkajících se našich služeb, včetně informací o pracovních příležitostech. Zasílání marketingových emailů je však možné zrušit, a to tak, že odešlete zprávu na prace@gigroup.com

Zveřejnění a předávání osobních informací
Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. může předat osobní informace třetím stranám, včetně stran uvnitř skupiny. Informace budou třetím stranám předány v následujících případech:
Osobní informace předáváme našim klientům v případě, že je to nutné a adekvátní v souvislosti s poskytováním služeb umožňujících výběr spolupracovníků.
Může dojít k předání osobních informací společnostem a jednotlivcům, jež pověřujeme našimi obchodními funkcemi a poskytováním služeb. Tyto funkce mohou zahrnovat např. hosting našich webových serverů, analýzu údajů a poskytování právních, účetnických a marketingových služeb.
Osobní informace mohou být předávány v míře nezbytné či přípustné podle zákona státním výkonným orgánům, poradcům a jiným třetím stranám, a to v rámci plnění příslušných zákonů, spolupráce na soudním řízení, či pokud máme přiměřený důvod věřit, že je to nezbytně nutné pro dodržení zákonných předpisů předepisujících zveřejnění informací; zachování ochrany práv či majetku společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o. či některé z jejích přidružených společností; Gi Group Czech Republic, s.r.o., zabránění trestné činnosti či zajištění bezpečnosti státu nebo k zajištění osobní bezpečnosti uživatelů či široké veřejnosti.
Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny společností, které operují na globálním trhu; může se tedy stát, že předáme Vaše osobní informace jiným společnostem patřícím k této skupině, včetně naší mateřské společnosti, která bude zpracovávat či využívat Vaše osobní informace k výše uvedeným účelům.
Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. se při přenosu informací zavazuje dodržet toto prohlášení a veškeré příslušné zákony. Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. přijme dostatečná opatření, pomocí nichž zajistí, že příjemci těchto údajů budou přihlížet k tomuto prohlášení a zasadí se o to, aby zajistila důvěrnost a ochranu Vašich osobních informací.

Přístup k údajům a informace
Chcete-li si pročíst či opravit Vaše uvedené osobní údaje či máte-li v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů nějaké další dotazy, obraťte se prosím na společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. na adrese:
Gi Group Czech Republic, s.r.o.
IBC – International Business Center

Pobřežní 620/3

Praha 8- Karlín

SOUHLAS UŽIVATELE S PODMÍNKAMI
Na této stránce jsou uvedeny podmínky a ustanovení ohledně užívání stránek společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o. Pečlivě prosím toto oznámení pročtěte. Všichni uživatelé či příjemci, kteří otevírají, procházejí či využívají tyto stránky tím stvrzují, že přijali podmínky a ustanovení uvedená v tomto oznámení. Pokud nepřijímáte podmínky a ustanovení uvedená v tomto oznámení, nepoužívejte prosím tyto stránky. Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení toto oznámení průběžně aktualizovat. Pravidelně tedy prosím toto oznámení pročítejte.

ZPŮSOBILOST
Tyto stránky a jakékoli s nimi související služby Vám jsou k dispozici za předpokladu, že jste způsobilí uzavírat v souladu s příslušnými zákony právně závazné smlouvy. Tyto stránky nejsou přístupné nezletilým osobám. Jste-li nezletilí, neužívejte prosím tyto stránky.

LICENCE
Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. uděluje omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepostupitelnou, odvolatelnou licenci na prohlížení a dočasné stahování kopií materiálů, které jsou k dispozici na těchto stránkách, výhradně pro osobní a nekomerční účely, tedy pro Vaše vlastní užití či pro použití v rámci Vaší organizace. Veškeré materiály, které jsou uvedeny či které jsou k dispozici na těchto stránkách, včetně grafiky, dokumentů, textu, obrázků, výtvarných předloh, softwaru a kódu HTML jsou výhradním vlastnictvím společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o. nebo dodavatelů obsahu těchto stránek. Tyto materiály jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a dalšími příslušnými nařízeními, předpisy a zákony zajišťujícími ochranu duševního vlastnictví. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto oznámení, nesmíte dané materiály využívat, kopírovat, upravovat, prezentovat, mazat, distribuovat, stahovat, ukládat, reprodukovat, rozesílat, zveřejňovat, prodávat, opětovně prodávat, uzpůsobovat, rekurzivně analyzovat či vytvářet jejich odvozené kopie, nebo používat dané materiály na jiných webových stránkách či v jiných médiích, např. v rámci informačních sítí, bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Všechny ochranné známky, servisní známky a loga umístěné na těchto stránkách jsou výhradním majetkem společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o. a jejich příslušných vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o. a příslušných vlastníků daných známek není dovoleno jakýmkoli způsobem tyto známky používat.

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ
Vstupujete-li na tyto stránky a užíváte-li tyto stránky, zavazujete se, že NEBUDETE:

– porušovat žádné z místních, celostátních a oblastních nařízení, nařízení Evropské unie, či jiná příslušná nařízení, předpisy a zákony, včetně např. antidiskriminačních zákonů či zákonů na podporu stejných šancí v zaměstnání

– porušovat žádné z práv na duševní vlastnictví a na zachování soukromí, včetně např. patentů, copyrightů, obchodních známek či obchodních tajemství jakékoli třetí strany

– porušovat práva na zachování soukromí nebo osobní práva jiných subjektů zneužitím daných materiály za účelem např. obtěžování či „pronásledování“ jiných osob, zasílání nevyžádaných e-mailů a shromažďování osobních informací jiných osob

– porušovat nebo se pokoušet porušovat jakákoli bezpečnostní opatření, jimiž jsou tyto stránky chráněny

– používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Gi Group Czech Republic, s.r.o.  jakákoli zařízení, postupy či mechanismy, pomocí nichž byste mohli zkoumat, vyhledávat, prohledávat či otevírat dané stránky či materiály

– otevírat účty třetích stran uvedené na těchto stránkách, nebo se do nich pokoušet jinak vstupovat či přihlašovat se na ně

– kopírovat, upravovat, reprodukovat, mazat, distribuovat, stahovat, ukládat, rozesílat, prodávat, opětovně prodávat, zveřejňovat, rekurzivně analyzovat žádný z uvedených materiálů či vytvářet odvozené kopie těchto materiálů, kromě těch, které jste Vy sami na stránky zaslali a které vlastníte

– vyvěšovat či zasílat jakékoli nepřesné, klamné či neúplné informace, např. v rámci svého životopisu, biografických údajů, inzerce pracovních příležitostí či profilu společnosti

– vydávat se za jinou osobu či entitu

– užívat tyto stránky neoprávněným způsobem za účelem provozování jakékoli trestné činnosti

–  falzifikovat informace uváděné v hlavičkách elektronických zprávy či mailů

– podávat o sobě, o své příslušnosti k některé třetí straně či o své organizaci nepravdivé informace

KONKRÉTNÍ UŽITÍ A ZODPOVĚDNOSTI
Dále se zavazujete:

– využívat stránky pouze k zákonným účelům v souvislosti s hledáním pracovních příležitostí a informací o profesních možnostech

– poskytovat a spravovat úplné, pravdivé, aktuální a přesné informace uvedené v rámci Vámi zaslaných údajů

– zveřejňovat pouze materiály, na které vlastníte veškerá náležitá práva nebo licence

– nakládat s pracovními příležitostmi a informacemi nabízenými či získanými v rámci těchto stránek obezřetně, dle vlastního rozumného uvážení

– nést veškerá rizika, která nastanou v případě, že se budete odvolávat na materiály či informace poskytnuté třetími stranami či pokud budete tyto informace dále využívat

ZAMĚSTNÁNÍ
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. neručí za to, že prostřednictvím těchto stránek obdržíte jakékoli nabídky práce či pracovních příležitostí; nezodpovídá za jakoukoli pracovní nabídku, výběr kandidátů na zaměstnání, rozhodnutí o udělení zaměstnání, a skutečné poskytnutí zaměstnání třetími stranami; neručí za přesnost, úplnost, platnost či aktuálnost informací, které uvádí jakákoli třetí strana; nezodpovídá za žádné materiály zveřejněné třetími stranami, například pracovní příležitosti a seznam volných míst; a že v žádném směru nezastává funkci Vašeho zaměstnavatele ani agenta. Informace o potenciálních zaměstnavatelích či informace poskytnuté třetími stranami je nutné vyhodnocovat obezřetně, dle Vašeho vlastního rozumného uvážení.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. bude nakládat s veškerými osobními informacemi, které uvedete těchto stránkách nebo prostřednictvím nich, v souladu se svým prohlášením o ochraně údajů a jakýmikoli specifickými podmínkami uvedenými v příslušné rubrice těchto stránek.

NÁHRADA ŠKODY
Souhlasíte s tím, že odškodníte, zabezpečíte a zajistíte společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o., její mateřskou společnost, pobočky, přidružené společnosti, zástupce, ředitele, agenty a zaměstnance, proti jakýmkoli nárokům či požadavkům jakékoli třetí strany, včetně poplatků za právní služby, vyplývajícím či vzniklým v důsledku Vašeho užití těchto stránek, prezentace Vámi zaslaných materiálů či porušení jakýchkoli podmínek a ustanovení tohoto oznámení.

UKONČENÍ PLATNOSTI
Společnost Gi Group Czech Republic, s.r.o. má právo dle vlastního uvážení ukončit jakoukoli službu poskytovanou v rámci těchto stránek a odstranit z nich jakýkoli materiál.
Poštovní adresa:
Gi Group Czech Republic, s.r.o.
IBC – International Business Center

Pobřežní 620/3

Praha 8- Karlín

 

© 2011 Gi Group Czech Republic, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.