Pracovná zmluva je základnou náležitosťou medzi vami a vašim zamestnávateľom, bez ktorej nesmie začať výkon pracovnej činnosti. Slúži na ochranu oboch strán a je v nej jasne stanovené, na čo máte nárok, a čo si naopak môže vymáhať váš nadriadený. Pri podpise je preto dôležité dôkladne si zmluvu prečítať.

Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú tieto 4 body:

1. Druh práce a jeho charakteristika

V zmluve musí byť uvedená pozícia i jej charakteristika v podobe činností, ktoré budú bežnou náplňou vašej práce. Podľa najnáročnejšej činnosti z uvedených sa priraďuje stupeň náročnosti práce.

2. Miesto výkonu práce

Podľa vzájomnej dohody medzi vami a zamestnávateľom môže byť stanovené jedno alebo viac miest výkonu práce, pričom najširšie vymedzenie je obcou. (Trenčín, Košice, Lúčky…)

POZOR: miesto nesmie mať širšie určenie ako obcou. (Čiže nie krajom a pod.) Taktiež v zmluve nesmie byť toto miesto neurčité s tým, že ho určí zamestnávateľ.

V prípade viacerých miest výkonu práce treba uviesť aj to, kedy (v ktorých dňoch) budete pracovať na jednotlivých pracoviskách.

Ak ide o prácu v cudzine, zamestnávateľ musí do zmluvy zahrnúť aj:

  • dobu výkonu práce v zahraničí
  • menu vyplácania mzdy (príp. jej časť)
  • iné plnenia spojené s výkonom práce v cudzine (finančné či v naturáliách)
  • podmienky návratu zamestnanca z cudziny

3. Deň nástupu do práce

Pričom najneskôr v deň nástupu pred začatím výkonu práce je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne.

4. Mzdové podmienky, pokiaľ nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Dohodnuté musia byť:

  • základná zložka mzdy (hodinová, mesačná, úkolová, podielová alebo viaczložková)
  • variabilné zložky mzdy (prémie, odmeny, osobné ohodnotenie, príplatky vrát. podmienok ich priznania)

Ak sú podmienky stanovené v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy.

Odsledujte si však aj to, či v prípade pracovného pomeru na dobu určitú máte v zmluve uvedenú dobu trvania tohto pracovného pomeru.

Ak sa mení ktorákoľvek náležitosť pracovnej zmluvy, je možné ju zmeniť iba po vzájomnej dohode a formou vyhotovenia dohody o zmene/doplnení pracovnej zmluvy.

Pracovná zmluva sa vždy vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno písomné vyhotovenie je vám zamestnávateľ povinný vydať. Prevzatie potvrdzujete svojim podpisom.

Bližšie informácie o obsahu pracovnej zmluvy nájdete na stránke Národného Inšpektorátu práce.

 

Čaká vás v blízkej dobe pracovný pohovor? Prečítajte si tiež, s akými diskriminačnými otázkami sa na pohovore môžete stretnúť a ako na ne správne reagovať.

Obzeráte sa aktuálne po novej príležitosti? Kompletnú ponuku pracovných miest nájdete tu.