NFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”), spoločnosť Gi Group HR ServicesSlovakia s.r.o. (ďalej ako “GI” or the “Spoločnosť”) si želá Vám poskytnúť informácie o účeloch, postupoch a oblastiachoznamovania a sprístupňovania osobných údajov dodanými dospelými uchádzačmi pri registrovaní priamo na stránkewww.gigroup.sk na web stránke GI (ďalej ako „Web stránka“), web stránkach iných spoločností a sociálnych sietí,emailom alebo pri príležitosti rozhovoru s niektorou z agentúr.

1. ÚČEL SPRACÚVANIA NA REGISTRÁCIU NA STRÁNKE WWW.GIGROUP.SK, NA VYHĽADÁVANIE A VÝBERUCHÁDZAČOV A PRÁVNE ZÁKLADY

1.1. Vaše osobné údaje sa získavajú nasledovnými spôsobmi:
‐ Pri registrácii priamo na stránke www.gigroup.sk
‐ emailom
‐ prostredníctvom našich agentúr
‐ prostredníctvom iných web stránok a sociálnych sietí.

1.2. Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely registrácie priamo na stránke www.gigroup.sk v prípade, akodpovedáte na konkrétnu ponuku pracovného miesta zverejneného na web stránke alebo predkladátedobrovoľnú žiadosť ako uchádzač prostredníctvom web stránky.

1.3. Právnym základom, ktorý sa použije na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 jeplnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

1.4. Vaše osobné údaje budú spracúvané, ak odpovedáte na konkrétnu ponuku pracovného miesta zverejnenéhona web stránke alebo v prípade dobrovoľnej žiadosti, na účely vyhľadávania a výberu uchádzačov, konkrétne:

a. na umiestnenie uchádzača ako dočasného zamestnanca v spoločnosti nášho klienta

b. na priame umiestnenie uchádzača v spoločnosti tretej osoby nášho klienta

c. na priame umiestnenie v GI

d. v súvislosti s aktívnou politikou zamestnanosti alebo opatreniami alebo spoluprácou a/alebo partnerstvom s verejnými a súkromnými subjektmi na trhu.

Vaše osobné údaje budú tiež spracúvané, aby sme Vám mohli zasielať správy tradičným alebo automatizovaným spôsobom, vrátane správ o tréningových aktivitách v súvislosti s konkrétnou pracovnoupozíciou, či sú financované spoločnosťou klienta. V prípade žiadosti ako odpovede na konkrétnu ponuku pracovného miesta, Vaše osobné údaje môžu byť tiežspracúvané na účely vyhľadávania a výberu uchádzačov v budúcnosti, ak toto spracúvanie nenamietnete v časeposkytovania osobných údajov alebo neskôr. Ak namietnete toto spracúvanie, Vaše osobné údaje budú použitévýlučne v súvislosti s predmetným výberom na pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate.

1.5. Právny základ, ktorý sa uplatňuje na spracúvanie Vašich osobných údajov podľa bodu 1.4 je výkon opatrenípred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

1.6. Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané za účelom preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našichprávnych nárokov v príslušnom právnom konaní.

1.7. Právny základ, ktorý sa uplatňuje na spracúvanie Vašich osobných údajov podľa bodu 1.6, je náš oprávnenýzáujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právny základ, ktorý sa uplatňuje na spracúvanie jednotlivých kategórií osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,na tie isté účely, je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v príslušných právnychkonaniach podľa článku 9 odsek 2 písm. f) GDPR.

2. ĎALŠIE ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNE ZÁKLADY

2.1. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané, ak udelíte svoj súhlas, na nasledovné ďalšie účely:

a. vydávanie informatívnych a propagačných oznámení o službách ponúkaných GI (vrátane tréningovýchaktivít, aktivít rozvoja kariéry a koučingu) alebo štatistických štúdií a výskumu trhu a/alebo prieskumovtrhu, a to tak tradičným spôsobom (list zaslaný poštou, telefonát operátora), ako aj automatizovanými
kontaktnými postupmi (e‐mail, sms, mms, rýchle správy ‐ instant messaging systems)

b. vydávanie informatívnych a propagačných oznámení o službách ponúkaných inými spoločnosťamiskupiny – so sídlom v EÚ alebo mimo EÚ (akými sú napr. tréningové aktivity, aktivity rozvoja kariérya koučingu, podpora premiestnenia, vyhľadávanie a výber uchádzačov o pracovné miesta,konzultačné služby) a štatistických štúdií a výskumných štúdií a/alebo štúdií výskumu trhu, a to taktradičným spôsobom (list zaslaný poštou, telefonát operátora), ako aj automatizovanými kontaktnýmipostupmi (e‐mail, sms, mms, rýchle správy ‐ instant messaging systems)

2.2. Právny základ, ktorý sa uplatňuje na spracúvanie Vašich osobných údajov podľa bodu 2.1, je Váš súhlas v zmyslečlánku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3. Rozumie sa, že súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely je úplne dobrovoľný. Z tohtodôvodu, ak by ste odmietli súhlasiť so spracúvaním osobných údajov na tieto účely, Vaše osobné údaje budúspracúvané len na účely podľa bodu 1.

3. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZDROJ ÚDAJOV A SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍOSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. GI bude získavať nasledovné všeobecné kategórie osobných údajov: napríklad meno, priezvisko, heslo, dátumnarodenia, bydlisko, emailová adresa, telefónne čísla, vzdelanie, pracovné skúsenosti a ďalšie informácieúdaje, ktoré ste uviedli vo Vašom životopise a/alebo pri príležitosti Vášho rozhovoru s niektorou z našichpobočiek.

3.2. GI bude získavať predmetné osobné údaje od Vás a/alebo z web stránok spravovaných tretími stranami alebozo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých bola ponuka pracovného miesta zverejnená (v mene spoločnostíklienta GI alebo vo svojom vlastnom mene) alebo prostredníctvom prezerania a profilov uchádzačov.

3.3. V prípade, že odpovedáte na inzerát alebo predkladáte dobrovoľnú žiadosť, bude Vám daná možnosť uviesťv príslušnom tlačive na web stránke, že patríte k chráneným kategóriám zamestnancov alebo tak môžete urobiťpočas telefonického alebo osobného rozhovoru v niektorej z našich pobočiek. Tieto informácie popisujú Vášzdravotný stav a tvoria súčasť osobitných kategórií osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR a budú spracúvané
v súlade s príslušnými platnými predpismi (vrátane zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti a o zmenea doplnení niektorých zákonov).

3.4. Právny základ, ktorý sa uplatňuje na spracúvanie Vašich osobných údajov podľa bodu 3.3, je Váš výslovnýsúhlas v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR.
Ak neudelíte svoj súhlas, nebude možné spracúvať osobné v rámci osobitnej kategórie, do ktorej patríte.

3.5. Prosíme, neuvádzajte vo Vašom životopise osobitné kategórie osobných údajov (rasový alebo etnický pôvod,politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, aspracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajovtýkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. V prípade spracúvania osobných údajov na účely registrácie priamo na stránke www.gigroup.sk a na účelyvyhľadávania a výberu podľa bodu 1, pokiaľ ide o dobrovoľnú žiadosť o prijatie, budú osobné údaje vložené dodatabázy Spoločnosti a uchovávané po dobu 30 mesiacov nasledujúcich po tomto vložení alebo od dátumuVašej poslednej interakcie na webstránke (prihlásenie, aktualizácia údajov alebo vloženie životopisu) alebos agentúrami, pokiaľ nebudete súhlasiť s predĺžením doby uchovávania na základe vyžiadania pred uplynutímprvotnej doby uchovávania.

4.2. V prípade spracúvania osobných údajov na účely vyhľadávania a výberu podľa bodu 1, pokiaľ ide o odpoveď na konkrétnu ponuku pracovného miesta, ak amietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely budúcichvýberov, sú Vaše osobné údaje uchovávané počas trvania výberového konania a ak sa končilo negatívne, dojeho ukončenia.

4.3. V prípade spracúvania osobných údajov na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našichprávnych nárokov v príslušnom právnom konaní podľa bodu 1, budú osobné údaje vložené do archívua uchovávané počas trvania sporu a dovtedy, kým neuplynú lehoty na podanie žaloby.
4.4. V prípade spracúvania osobných údajov na účely na ďalšie účely podľa bodu 2.1, budú osobné údaje vloženédo databázy spoločnosti a uchovávané po dobu uvedené v bode 4.1 alebo do späťvzatia Vášho súhlasu.

4.5. Na konci doby uchovávania uvedenej vyššie budú osobné údaje zničené alebo anonymizované.

5. POVAHA POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A NÁSLEDKY ICH NEPOSKYTNUTIA

5.1. Poskytnutie osobných údajov označených hviezdičkou v registračnom formulári priamo na stránkewww.gigroup.sk je potrebné, aby GI mohla skompletizovať registráciu podľa bodu 1. Odopretie poskytnutiatýchto vyžadovaných osobných údajov znemožní GI vykonať skompletizovanie Vašej registrácie priamo nastránke www.gigroup.sk.

5.2. Poskytnutie osobných údajov označených hviezdičkou vo formulári na web stránke alebo podľa vyžiadaniaagentúrami je potrebné, aby GI mohla splniť účel vyhľadávania a výberu podľa bodu 1. Odopretie poskytnutiatýchto vyžadovaných osobných údajov bráni tomu, aby sa na Vašu žiadosť o prijatie zo strany GI prihliadalo.

5.3. Poskytnutie osobných údajov podľa bodu 2 je dobrovoľné. Odopretie poskytnutia týchto údajov aleboneudelenie súhlasu nebráni vykonaniu procesy vyhľadávania a výberu zo strany GI prihliadalo.

6. POSTUPY SPRACÚVANIA

Spracúvanie osobných údajov podlieha zásadám správnosti, zákonnosti, transparentnosti a minimalizácie osobnýchúdajov (privacy by design); môže byť vykonávané manuálne alebo automatizovanými prostriedkami určenými naukladanie, spracúvanie a prenos osobných údajov a toto sa bude považovať za dostatočné organizačné a technickéopatrenia, so zreteľom na účel a najnovšie poznatky, na zabezpečenie dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnostisystémov spracúvania a služieb, predchádzania riziku straty, zničenia, neoprávneného prístupu alebo úniku či inéhonezákonného použitia osobných údajov, ako aj ich vymazania či opravy primeranými prostriedkami so zreteľom na účely
ich spracúvania.

7. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané len zamestnancami tých oddelení Spoločnosti, ktoré sú oprávnené naich spracúvanie a v ktorých sú títo zamestnanci zaradení s cieľom výkonu vyššie uvedených činností a ktorí bolivýslovne poverení ich spracúvaním. Títo zamestnanci dostali v tomto smere primerané pokyny.

7.2. GI môže poskytnúť Vaše osobné údaje na účely podľa bodu 1 nasledovným subjektom:
‐ subjekty alebo spoločnosti klientov
‐ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
‐ verejné inštitúcie v súvislosti s aktívnou politikou zamestnanosti a príslušnými opatreniami
‐ iné subjekty na trhu v prípade partnerstiev
‐ právni poradcovia
‐ subjekty poskytujúce tréningy
‐ spoločnosti skupiny v Slovensku alebo v zahraničí
GI môže poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam skupiny v Slovensku alebo v zahraničí na účely podľa bodu3.

7.3. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané externými subjektmi, výslovne poverenými ako sprostredkovatelia,ktoré poskytujú Spoločnosti:
‐ služby spravovania a údržby web stránky
‐ služby správy a údržby databázy uchádzačov
‐ vyplňovacie služby;
‐ služby v súvislosti so zasielaním správ;
‐ služby prieskumu trhu.

7.4. Aktuálny zoznam príjemcov je k dispozícií v našom sídle alebo na vyžiadanie zaslaním emailu na emailovúadresu sk.privacy@gigroup.com

7.5. Osobné údaje získané od uchádzačov nebudú sprístupnené.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ

8.1. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do spoločností v štátoch, ktoré nie sú členmi Európskej únie, konkrétnedo:
a. Argentíny a Švajčiarska, ktorých ochrana osobných údajov je považovaná za primerané Európskoukomisiou v zmysle článku 45 GDPR
b. Brazília, Čína, Kolumbia, Hong Kong, India, Čierna Hora, Rusko, Srbsko a Turecko, za podmienky, že GIa importér údajov uzavrú štandardné doložky o ochrane údajov, ktoré prijala alebo schválila Európskakomisia v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) a d) GDPR.

8.2. Rozhodnutia o primeranosti úrovne ochrany sú k dispozícií na nasledujúcich linkoch:
Švajčiarska: http://eur‐lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj
Argentíny: http://eur‐lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

8.3. Kópia štandardných zmluvných doložiek uzavretých zo strany GI je možné získať na vyžiadanie zaslaním emailu na emailovú adresu: sk.privacy@gigroup.com

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

9.1. Dotknuté osoby majú práva uvedené v článkoch 15 až 22 GDPR v prípadoch, keď sú tieto práva uplatniteľné.

9.2. Konkrétne majú dotknuté osoby právo žiadať prevádzkovateľa o prístup k svojim osobným údajom, o ichopravu, vymazanie, doplnenie neúplných osobných údajov, alebo o ich obmedzenie v prípadoch uvedených včlánku 18 GDPR1.
1 Ak:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiťsprávnosť osobných údajov;;

9.3. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať úplne alebo čiastočne spracúvanie osobných údajovpotrebných v prípade oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

9.4. Dotknuté osoby sú tiež oprávnené, ak sú splnené podmienky na výkon práva na prenositeľnosť údajov podľačlánku 20 GDPR2, získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom ainteroperabilnom formáte pre automatické zariadenia, ako aj za predpokladu technickej prípustnosti, a preniesť ich k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez obmedzení.

9.5. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (a to v členskom štáte, v ktorommajú bydlisko alebo v ktorom pracujú alebo v ktorom došlo k protiprávnemu konaniu).

9.6. Tieto práva sa môžu uplatniť písomne zaslaním žiadosti poštou na adresu uvedenú vyššie alebo emailom nanasledovnú emailovú adresu: sk.privacy@gigroup.com V prípade, ak je žiadosť zaslaná elektronickými prostriedkami, informácie budú poskytnuté v bežne používanom elektronickom formáte.

10. SPAŤVZATIE SÚHLASU

10.1. Dotknuté osoby sú oprávnené kedykoľvek vziať späť súhlasy, ktoré udelili, zaslaním emailu na emailovú adresu
sk.privacy@gigroup.com

10.2. Späťvzatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na udelenom súhlase v čase pred jeho
späťvzatím.

11. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Gi Group HR Services Slovakia s.r.o.so sídlom Svätoplukova 30, 82108 Bratislava – Slovak Republic.

12. 10. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

G.I. Group S.p.A.
so sídlom Piazza IV Novembre 5, 20124 Miláno, Taliansko
emailová adresa: dpo@gigroup.com

 

PREVÁDZKOVATEĽ

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
2 Ak je spracúvanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR
alebo na základe plnenia zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ak je vykonávané automatizovanými prostriedkami.