Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prečo Vám predstavujeme tieto informácie o spracúvaní osobných údajov?

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, z akých zdrojov ich získavame, aký je účel ich zhromažďovania, komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť a kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje sa spracúvajú a ako sú zabezpečené.

Ak ste už naše služby v minulosti využívali, zrejme viete, že ponúkame služby zamestnaneckej agentúry, a to osobne, prostredníctvom internetových stránok https://sk.gigroup.com/  alebo inými spôsobmi vrátane partnerských internetových stránok alebo sociálnych médií. Táto informačná brožúra o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom vyššie zmienených platforiem alebo inými spôsobmi s týmito platformami spojenými.

Spoločnosť Gi Group ako prevádzkovateľ osobných údajov

Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., IČO: 50631080, so sídlom Svätoplukova 30, 821 03 Bratislava,  je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Skutočnosť, že sme prevádzkovateľom osobných údajov, znamená, že dodržiavame zásady spracúvania osobných údajov a že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnými zákonmi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), rozhodujeme o účele a prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov a zaisťujeme, že Vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené. Chránime Vaše osobné údaje pomocou najmodernejších technológií a priebežne vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procesy slúžiace na ochranu Vašich osobných údajov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Či už si hľadáte zamestnanie, odpovedáte na konkrétny inzerát, poskytujete nám svoj životopis (priamo alebo v rámci našich procesov náboru a hľadania vhodných kandidátov), alebo nás inak kontaktujete s cieľom získať informácie o zamestnaní (elektronicky, písomne, prostredníctvom nášho náborového formulára, telefonicky atď.), poskytujete nám osobné údaje, ktoré spracúvame v priebehu celého procesu obsadzovania voľných pracovných pozícií a pri poskytovaní našich služieb. Všetky naše služby súvisia s hľadaním zamestnania, náborovým procesom, hľadaním vhodných kandidátov a osobným rozvojom.

Spracúvanie osobných údajov nám pomáha v našej činnosti sprostredkovateľa zamestnania a zároveň nám pomáha poskytovať súvisiace služby, ktoré zahŕňajú o. i. reakciu na Vašu odpoveď na pracovný inzerát a korešpondenciu medzi Vami a Vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi počas náborového procesu.

Poskytnutie a spracúvanie niektorých Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou (napr. na účely vedenia evidencií podľa zákona o službách zamestnanosti), a v prípade, ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme Vám môcť poskytnúť niektoré z našich služieb.

Vaše osobné údaje spracúvame iba z legitímnych dôvodov. Ak nie je uvedené inak, spracúvame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na základe zaslaného požiadavku v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a to za účelom predzmluvných rokovaní pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Ak uchovávame Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich právnych nárokov alebo napr. kvôli súdnemu sporu, zakladá sa toto spracúvanie na našom oprávnenom záujme. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR môžeme niektoré Vaše osobné údaje spracúvať aj z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie našej zákonnej povinnosti, napr. podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe Vášho súhlasu Vám zasielame ďalšie vhodné pracovné ponuky, popr. spracúvame Vaše osobné údaje na priame marketingové a štatistické účely v rozsahu udeleného súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu dpo.sk@grafton.sk. Odvolaním súhlasu ale nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu. Všetky informácie o spracovaní na základe Vášho súhlasu nájdete v sekcii: Podmienky vyjadreného súhlasu.

Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje či kategórie osobných údajov. To neznamená, že o každom kandidátovi spracúvame všetky nižšie uvedené osobné údaje. Nemôžeme napríklad uviesť všetky osobné údaje, ktoré nám uchádzači o prácu predkladajú vo svojich životopisoch a ďalších súvisiacich dokumentoch. Majte prosím na pamäti, že nižšie uvedený zoznam nemusí byť úplný.

 • Meno a priezvisko
 • Akademický titul, dosiahnuté vzdelanie
 • Adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa
 • Adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky (ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny)
 • Názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom
 • Štátna príslušnosť
 • Dátum a miesto narodenia
 • Rodné číslo alebo iný identifikátor (ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny)
 • Pohlavie
 • Telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
 • Druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
 • Názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí
 • Dátum sprostredkovania zamestnania
 • Obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať, resp. obdobie trvania pracovného pomeru s našou spoločnosťou ako agentúrou dočasného zamestnávania
 • Dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania
 • Obdobie trvania dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi
 • Dátum predčasného ukončenia dočasného pridelenia
 • Očakávaná odmena/plat
 • Vodičské oprávnenie
 • Informácie uvedené vo Vašom životopise, prílohy k Vašej odpovedi na inzerát či Vaša žiadosť o informácie
 • Pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom a súčasnom zamestnaní
 • Informácie o registrácii na úrade práce
 • Fotografia (ak nám ju poskytnete ako prílohu k svojmu životopisu)
 • Odkaz na váš profil na sociálnych sieťach a jeho obsah
 • Informácie o začiatku zamestnania, výške platu, ukončení zamestnania
 • Znalosť jazykov, špeciálne schopnosti/znalosti a profesijná kvalifikácia
 • Hodnotenie osobnostných charakteristík

Naše internetové stránky umožňujú k odpovediam na inzeráty na konkrétne pozície prikladať prílohy. Tieto prílohy zasielate dobrovoľne a osobné údaje obsiahnuté v týchto prílohách sa budú spracúvať na účely vyhodnotenia Vašej vhodnosti ako kandidáta na danú pozíciu.

Profilovanie

Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme kandidátom uľahčili náborový proces a klientom následne vyhodnocovanie vašich schopností, skúseností, kvalifikácie a vhodnosti pre aktuálne a budúce pracovné pozície, o ktoré by ste mohli mať záujem. Predovšetkým tak vyhodnocujeme, či ste pre danú pozíciu ako kandidát vhodný a taktiež, či vaše vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti spĺňajú požiadavky inzerovanej pozície, a či je ponúkané mzdové ohodnotenie v súlade s Vašimi očakávaniami. Tento proces vyhodnocovania je možné kategorizovať ako profilovanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás (napr. prostredníctvom našich internetových stránok, odpovede na pracovný inzerát, na veľtrhoch či iných akciách, tým, že nám dáte svoju vizitku atď.). Niekedy dostaneme Vaše osobné údaje aj od tretích strán, napr. od pracovných portálov alebo od Vašich predchádzajúcich zamestnávateľov v prípadoch, že ste nám poskytli ich kontaktné údaje, a od našich klientov v prípade, že došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo inej podobnej dohody.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracúvame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel, na aký údaje spracúvame. Najčastejšie osobné údaje spracovávame po dobu trvania výberového procesu na konkrétnu pracovnú pozíciu a následne, ak došlo aspoň k sprostredkovaniu kontaktu so zamestnávateľom, po dobu, ktorá je nevyhnutná na určenie, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov. Ak ste nám dali súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ste sa registrovali na našich webových stránkach, spracovávame vaše osobné údaje len do doby odvolania vášho súhlasu alebo zrušenia vašej registrácie.

Ak zhodnotíme, že vaše údaje už nie sú nutné na žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, tieto údaje zmažeme.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Vzhľadom na skutočnosť, že spracúvame vaše osobné údaje výslovne na účel našich aktivít ako sprostredkovateľa zamestnania a aby sme poskytovali s tým súvisiace služby, prenášame Vaše údaje zamestnávateľom zháňajúcim zamestnancov na inzerované pozície alebo na inzeráty vytvorené spoločnosťou Gi Group. V takom prípade sú spoločnosť Gi Group a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov. Na základe Vášho súhlasu môžu byť taktiež za účelom sprostredkovania pracovných príležitostí Vaše osobné údaje poskytnuté ďalším spoločnostiam zo skupiny Gi Group v Slovenskej republike, s ktorými úzko spolupracujeme práve v oblasti sprostredkovania pracovných príležitostí (podrobnejšie v časti Podmienky vyjadreného súhlasu).

Vaše osobné údaje spracúvané podľa tejto informačnej brožúry je možné ďalej poskytovať oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám za splnenia príslušných zákonných podmienok. Ak to bude nutné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, môžeme Vaše osobné údaje previesť externým dodávateľom, ktorí nám poskytujú podporu počas náborového procesu. Títo externí dodávatelia môžu byť v pozícii spracovateľov Vašich osobných údajov – v takom prípade dochádza vždy k uzavretiu spracovateľskej zmluvy s týmito dodávateľmi.

Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch a zároveň právo na prístup k nim. Ďalej máte právo po nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje opravili alebo zmazali alebo obmedzili ich spracúvanie. Zároveň môžete vznášať námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požadovať prenositeľnosť týchto údajov. Majte však prosím na pamäti, že nie vždy sa musíme riadiť vašimi požiadavkami, najmä vtedy, ak bude spracovanie uskutočňované na základe zákona alebo nášho oprávneného záujmu.

Zároveň máte právo adresovať svoj nárok, sťažnosť či iný dopyt priamo na zodpovednú osobu na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefón   +421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, e-mail: dpo.sk@grafton.sk

 

Podmienky vyjadreného súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Súhlasím, aby mi spoločnosti zo skupiny Gi Group na Slovensku pomáhali pri hľadaní lepšieho pracovného miesta.

 

Začiarknutím políčka udeľujete spoločnosti Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., IČO: 50631080, so sídlom Svätoplukova 30, 821 03 Bratislava, súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania vhodných pracovných ponúk, ktoré zodpovedajú Vašej vybranej pozícii. Kontaktné údaje, životopis, sprievodný list a ďalšie údaje, ktoré nám o sebe oznámite, budeme uchovávať v na to určenej databáze. Akékoľvek pracovné ponuky, ktoré vyhodnotíme ako pre Vás zaujímavé, Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Aby sme pre Vás zaistili tie najvhodnejšie možné pracovné ponuky na trhu práce, spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami zo skupiny Gi Group na Slovensku, s ktorými na základe udeleného súhlasu zdieľame Vaše osobné údaje za účelom sprostredkovania pracovných príležitostí. Vďaka tomu budete mať možnosť zoznámiť sa s ponukami všetkých spoločností bez nutnosti viacerých rozdielnych registrácií alebo vytvárania viacerých užívateľských účtov.

 

Skupinu Gi Group na Slovensku aktuálne tvorí vedľa spoločnosti Gi Group HR Services Slovakia s.r.o. tiež spoločnosť Grafton Slovakia s.r.o., IČO: 46113282, so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava, a spoločnosť Grafton Outsourcing Services s.r.o., IČO: 47657073, so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava. Pokiaľ by sa skupina Gi Group na Slovensku mala v budúcnosti rozrásť o ďalšiu spoločnosť či spoločnosti, vždy Vám s dostatočným predstihom poskytneme všetky potrebné súvisiace informácie prostredníctvom e-mailu.

 

Spoločnosť Grafton Outsourcing Services s.r.o. sa zaoberá okrem iného aj sprostredkovaním profesijného uplatnenia pre kvalifikovaných špecialistov ako samostatných podnikateľov. Aby sme pre Vás boli schopní nájsť čo možno najvhodnejšie a najzaujímavejšie príležitosti, môžeme Vám na základe udeleného súhlasu zasielať okrem ponúk zamestnania aj ponuky spolupráce tohto typu. Spoločnosť Grafton Outsourcing Services s.r.o. v takýchto prípadoch spracováva Vaše osobné údaje v rovnakom rozsahu, za rovnakými účelmi, na rovnakých právnych základoch, rovnakými spôsobmi a celkovo za rovnakých podmienok ako spoločnosť Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., ktoré sú podrobne popísané vyššie v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov – iba s tým rozdielom, že sa spracovanie Vašich osobných údajov netýka sprostredkovania zamestnania, resp. uzavretie pracovnej zmluvy medzi Vami a Vaším novým zamestnávateľom, ale práve sprostredkovanie profesijného uplatnenia pre Vás ako kvalifikovaného špecialistu v pozícii samostatného podnikateľa, resp. uzavretie tomu zodpovedajúcej zmluvy medzi Vami a záujemcom o Vaše služby.

 

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) vystupujú ďalšie spoločnosti zo skupiny Gi Group na Slovensku pri sprostredkovaní zamestnania ako samostatní správcovia. Vzájomné zodpovednosti za plnenie právnych povinností sú medzi všetkými spoločnosťami vymedzené tak, aby uplatnenie a výkon Vašich práv bol veľmi jednoduchý. To znamená, že všetky Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na spoločnej na to určenej adrese dpo.sk@grafton.sk.

 

Zaujíma ma aj práca v zahraničí a chcem vedieť o vhodných pracovných príležitostiach.

 

Spoločnosti zo skupiny Gi Group na Slovensku sú zároveň súčasťou medzinárodnej skupiny Gi Group sprostredkovávajúcej zamestnanie vo viac ako 40 krajinách v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas na to, aby sme Vás zaradili do spoločnej databázy záujemcov o prácu v zahraničí. Následne Vás budeme informovať o vhodných pracovných ponukách aj za hranicami Slovenskej republiky. Ak sa nedohovoríme s Vami inak, budeme na základe tohto Vášho súhlasu pre Vás sprostredkovávať zamestnanie iba v rámci Európskej únie.

 

Naše zastúpenie v členských štátoch Európskej únie sa neustále rozširuje. Aktuálny prehľad spoločností, s ktorými môžeme zdieľať Vaše osobné údaje za účelom sprostredkovania zamestnania v zahraničí nájdete na odkaze tu. Spoločnosti vystupujú ako samostatní správcovia za účelom sprostredkovania vhodného zamestnania na základe Vami nastavených kritérií. Všetky Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na spoločnej na to určenej adrese dpo.sk@grafton.sk.

 

Mám záujem o plnú podporu pri hľadaní práce vrátane informácií a tipoch ako sa lepšie prezentovať na trhu práce a novinkách o pracovnom trhu, a to vrátane Programu na odporúčanie.

 

Zhruba raz mesačne Vám zašleme informácie o trhu práce a možnostiach, ako na ňom uspieť, na Váš registrovaný e-mail. Budeme Vás tiež informovať, ak by sme otvorili na nejakej pozícii Program na odporúčanie. Je to možnosť, ako získať finančnú odmenu za to, že odporučíte na hľadanú pozíciu svojho známeho.