Výplatnú pásku je povinný zamestnávateľ poskytnúť každému zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študenta. Potvrdzuje mu tak jednotlivé zložky mzdy, ako sú dane, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, zrážky zo mzdy alebo čerpanú dovolenku.


Pozrite si konkrétny príklad výplatnej pásky s vysvetlením jednotlivých položiek.

VÝPLATNÁ PÁSKA (na stiahnutie)


Vzor výplatnej pásky nie je daný zákonom. Ako výplatná páska vyzerá určuje mzdový systém, ktorý sa používa v konkrétnej firme, preto sa štruktúra výplatnej pásky i poradie jednotlivých údajov v nej uvedených môže v jednotlivých firmách a podnikoch líšiť.  Urobme si teda jasno v tom, čo sa má na výplatnej páske uvádzať a aké sú jej základné pojmy.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, ČIŽE NIEČO O VÁS.

Nasledujúce informácie sa najčastejšie nachádzajú na začiatku výplatnej pásky:

 • identifikácia zamestnanca a zamestnávateľa – v úvode je zväčša identifikovaný zamestnanec (meno, priezvisko, bydlisko a osobné číslo) a zamestnávateľ (názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, sídlo, číslo strediska alebo prevádzky, kontakt, a pod.). Zákon neuvádza, ktoré osobné údaje musia byť uvedené na výplatnej páske, avšak je potrebné, aby bol zamestnanec dostatočne identifikovaný, aby nedošlo k jeho zámene,
 • identifikácia obdobia – definuje sa mesiac a rok (prípadne iné obdobie, ak ide o nepravidelný príjem), za ktorý je mzda vyúčtovaná,
 • druh pracovno-právneho vzťahu (napr. pracovná zmluva, dohoda), výška úväzku (napr. plný, polovičný úväzok a pod.), ostatné zmluvné podmienky (napr. tarifný stupeň alebo tarifná trieda),
 • zdravotná poisťovňa – v hlavičke výplatnej pásky je uvedený aj názov zdravotnej poisťovne, ktorej je zamestnanec poistencom,
 • dovolenka, prekážky v prácivýplatná páska obsahuje informáciu o počte čerpaných a zostávajúcich dní dovolenky vrátane údaju o priemere na dovolenku (prepočítava sa ním náhrada mzdy za čerpanú dovolenku alebo sviatok) a prehľadu prekážok v práci (napr. návšteva lekára),
 • pracovný fond, počet odpracovaných dní a hodín za príslušné obdobie – zamestnávateľ uvádza, koľko dní, resp. hodín musí zamestnanec za mesiac odpracovať a koľko skutočne odpracoval.

Hlavnú časť výplatnej pásky tvoria najmä tieto údaje:

 • základná mzda – vo výplatnej páske je uvedený údaj o základnom plate (tarifnej mzde) zamestnanca dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v dohode o prácach mimo pracovného pomeru znížený o neodpracované dni (napr. z dôvodu dovolenky alebo návštevy lekára),
 • prémie, odmeny, osobné ohodnotenie – v tejto časti sa uvádza aj ďalšia zložka hrubej mzdy, ktorou sú napr. mimoriadne odmeny či prémie slúžiace aj ako forma benefitu. Spravidla ide o pohyblivé položky.,
 • hrubá mzda (hrubý príjem) – je mzda pred zdanením a odpočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • odvody na sociálne a zdravotné poistenievýplatná páska obsahuje prehľad zdravotných a sociálnych odvodov vyčíslených z hrubej mzdy v členení na jednotlivé druhy poistného. Odvody na sociálne i zdravotné poistenie platí zamestnanec i zamestnávateľ.,
 • základ dane, nezdaniteľná časť základu dane, daň a daňový bonus – po odpočítaní odvodov sa z hrubej mzdy stáva základ dane, z ktorého sa po očistení o nezdaniteľnú časť základu dane vypočíta preddavok na daň zo závislej činnosti,
 • čistá mzda – je mzda očistená o preddavok na daň (prípadne po zohľadnení výšky daňového bonusu) a odvody platené zamestnancom,
 • zrážky zo mzdy – zamestnancovi sa môžu z čistej mzdy zrážať napr. výživné, exekúcie, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. 3. pilier) a pod.,
 • suma na účet, resp.  k výplate v hotovosti – vypočíta sa ako čistá mzda mínus zrážky zo mzdy. Mzda sa vypláca v pracovnom čase na pracovisku, teda v hotovosti, ale ak zamestnanec požiada o poukázanie mzdy na účet alebo sa zamestnávateľ a zamestnanec na tom dohodne, zamestnávateľ je povinný poukázať mzdu na účet,
 • cena práce – predstavuje mzdové náklady zamestnávateľa. Je súčtom hrubej mzdy a odvodov platených zamestnávateľom.

 

TYPY MIEZD A ROZDIELY MEDZI NIMI

Z výplatnej pásky sa dozviete predovšetkým informácie o vašej mzde. Základná, hrubá a čistá mzda – čo vlastne znamenajú?

Základná mzda: To, čo máte uvedené v pracovnej zmluve.

Základná mzda je mesačný alebo hodinový základ, ktorý je uvedený vo vašej pracovnej zmluve alebo výplatnej páske. Je to suma, ktorú ste si vyjednali na pohovore, a tvorí stabilný základ vašej mzdovej štruktúry, ak zamestnanec odpracuje celý mesačný pracovný fond. Ak zamestnanec neodpracuje časť mesiaca, tak nemá nárok na 100% základnej mzdy, ale len jej pomernú časť.

Hrubá mzda: Plus motivačné zložky

Hrubá mzda zahŕňa nielen váš základ, ale aj motivačné zložky, ako je osobné ohodnotenie, príplatky alebo odmeny. Je to výška mzdy pred zdanením a odpočítaním odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. po odpočítaní odvodov sa z hrubej mzdy stáva základ dane, z ktorého sa po očistení o nezdaniteľnú časť základu dane vypočíta preddavok na daň zo závislej činnosti.

 

Čistá mzda: Vaša skutočná odmena

Čistá mzda je skutočná suma, ktorú ste zarobili v konkrétnom danom mesiaci. Je to mzda očistená o preddavok na daň, po zohľadnení výšky daňového bonusu, ak ste jeho poberateľom a po odrátaní odvodov platených zamestnancom. Od tejto mzdy sa môžu ešte odrátať položky ako sú napríklad exekučné zrážky, obedy, multisport kartu, zúčtovanie zálohy na mzdu a podobne a výsledná suma je zamestnancovi buď vyplatená, alebo zaslaná na jeho bankový účet.

 

DOVOLENKY, DANE, POISTNÉ

Mzdy nie sú len o peniazoch. Pomáha vám sledovať nielen výšku mzdy, ale aj zostávajúcu dovolenku, dane a poistné. Slúži ako potvrdenie o vašej odvedenej práci a môže poslúžiť aj pri odchode do dôchodku. Pochopenie toho, ako používať informácie na výplatnej páske, vám umožní lepšie plánovať svoj pracovný a osobný život.

 

DO KEDY BY SA MALA PREDLOŽIŤ

Výplatnú pásku by ste mali dostať od zamestnávateľa do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vám bola vyplatená mzda. Výplatná páska nie je len potvrdením o vašej mzde a zrážkach, ale aj dôležitým dokumentom pri výpočte vášho dôchodku.

 

RÔZNE FORMY VÝPLATNÝCH PÁSOK

– papierová
– elektronická

Zákonník práce v § 130 ods. 5 uvádza, že zamestnávateľ je povinný primárne poskytnúť zamestnancovi pri vyúčtovaní mzdy doklad v papierovej (tlačenej) forme. Zároveň uvádza možnosť poskytnutia výplatnej pásky elektronickými prostriedkami za predpokladu, že zamestnanec a zamestnávateľ sa na tom vopred dohodnú. Ak zamestnanec s poskytnutím výplatnej pásky v elektronickom formáte nesúhlasí, zamestnávateľ je povinný odovzdať zamestnancovi papierovú výplatnú pásku. Papierová a elektronická výplatná páska sú rovnocenné s identickými náležitosťami (údajmi), líšia sa len vo forme a spôsobe doručenia.

Papierovú výplatnú pásku zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi na pracovisku alebo zašle poštou. Pre ochranu osobných údajov sa odporúča, aby bola výplatná páska odovzdaná zamestnancovi osobne v zalepenej obálke alebo zaslaná poštou doporučene alebo do vlastných rúk zamestnanca, aby k osobným údajom nemala prístup neoprávnená osoba. Zamestnanec spravidla potvrdí prevzatie výplatnej pásky svojím podpisom na preberacom protokole.

Elektronickú výplatnú pásku doručí zamestnávateľ zamestnancovi elektronickými prostriedkami, napr. ako prílohu e-mailu vo formáte PDF.

 

DÔVERUJ, ALE PREVERUJ

Aj v digitálnom veku sa stávajú chyby, preto je dôležité skontrolovať si výplatnú pásku. Okrem prehľadu, koľko zarobil a odviedol štátu, je výplatný lístok pre zamestnanca potvrdením vykonanej práce. Môže s ňou teda vymáhať mzdu, ktorú im zamestnávateľ nechce vyplatiť alebo sa hodí pri nástupe do dôchodku ako podklad pre výpočet. Pokiaľ zamestnanec nerozumie údajom alebo údaje nie sú podľa neho správne, môže žiadať vysvetlenie, čo ktorá informácia znamená. Zamestnanec môže požiadať zdravotnú a Sociálnu poisťovňu o výpis z účtu, aby si vedel skontrolovať, ako za neho platí zamestnávateľ odvody.

 

SKRATKY

CF – časový fond, vopred stanovený počet hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať za mesiac

DVZ – denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol a používa sa napríklad na určenie výšky nemocenskej dávky.

Výška ošetrovného alebo nemocenského tak závisí od výšky vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní, za ktoré sa v rozhodujúcom období platilo poistné. Výška náhrady príjmu za PN je v období od 1. do 3. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 25% DVZ zamestnanca (vypláca zamestnávateľ), v období od 4. do 10. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ (vypláca zamestnávateľ). Od 11. dňa vypláca náhradu Sociálna poisťovňa, a to vo výške 55% DVZ. Náhradu príjmu za ošetrovné vypláca od 1. dňa Sociálna poisťovňa, a to vo výške 55% DVZ.

PPV – Pracovno-právny vzťah

SP – sociálne poistenie

D – dovolenka, t. j. na akú výmeru dovolenky máte ešte nárok v danom kalendárnom roku. Z výplatnej pásky môžete zistiť, koľko nevyčerpanej dovolenky sa vám prenieslo z predchádzajúceho roka, koľko ste si už vyčerpali v tomto roku alebo koľko dovolenky sa vám krátilo.

ZP – Zdravotné poistenie