Zvažujete kariéru v oblasti ľudských zdrojov?

Hľadáme silne motivovaných ľudí po celom svete. Ste aktívny, dynamický a túžite sa stať členom veľkej nadnárodnej spoločnosti? Pracujte s nami!

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte náš náborový team, alebo nám zašlite svoj životopis na emailovu adresu: joinussk@gigroup.com


  PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Kto je prevádzkovateľom?

  Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava – Slovak Republic

  Ako môžem kontaktovať zodpovednú osobu?

  Adresa: Piazza IV Novembre 5, Miláno, Taliansko

  Pre: zodpovedná osoba

  Email: dpo@gigroup.com

  Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

  Aké oprávnenie máme na spracúvanie údajov ?

  Čo sa stane, ak neposkytnete údaje alebo odmietnete udeliť súhlas?

  Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

  Na registráciu prostredníctvom web stránky GI

  Potreba plniť zmluvu

  Ak neposkytnete údaje označené hviezdičkou, nebudete sa môcť registrovať prostredníctvom web stránky GI

  Dobrovoľná žiadosť: údaje sú uchovávané po dobu 30 mesiacov nasledujúcich po ich vložení do databázy alebo po dátume Vašej interakcie na web stránke alebo s agentúrami, pokiaľ nebudete súhlasiť s predĺžením doby uchovávania

  Odpoveď na konkrétnu ponuku pracovného miesta: Vaše údaje spracúvané počas trvania výberového konania a ak sa skončilo negatívne, do jeho ukončenia. V prípade udelenia súhlasu na spracúvanie pre účely budúcich procesov výberu, budú uchovávané po dobu 30 mesiacov (pozri Dobrovoľná žiadosť)

  Vyhľadávanie a výber uchádzačov o zamestnanie ako dočasní zamestnanci alebo priami zamestnanci v súvislosti s aktívnou politikou zamestnanosti alebo príslušnými opatreniami  alebo v rámci spolupráce a/alebo partnerstva so subjektmi trhu

  Realizácia predzmluvných vzťahov

  Ak neposkytnete údaje označené hviezdičkou, GI Group nebude môcť pokračovať v procesoch vyhľadávania a výberu a posúdiť Vašu žiadosť

  Osoby patriace do osobitnej kategórie

  Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jeho/jej údajov o zdravotnom stave

  Ak neudelíte súhlas, nebude možné spracúvať údaje o osobitnej kategórii, ku ktorej patríte

  Vydávanie informatívnych a propagačných oznámení o službách ponúkaných GI Group / štatistické štúdie a výskumu a/alebo prieskum v súvislosti so službami zamestnanosti

  Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jeho/jej osobných údajov

  Ak neudelíte súhlas, v každom prípade sa môžete registrovať prostredníctvom web stránky GI a predložiť svoju žiadosť

  Údaje sú uchovávané po vymedzenú dobu alebo dovtedy, kým nevezmete súhlas späť

  Vydávanie informatívnych a propagačných oznámení o službách ponúkaných inými spoločnosťami skupiny / štatistické štúdie a výskumu a/alebo prieskum trhu v súvislosti so službami zamestnanosti

   

  Kto spracúva moje údaje?

  Osobné údaje budú spracúvané zamestnancami alebo spolupracovníkmi výslovne na to oprávnenými.

  Osobné údaje budú poskytované tretím stranám, vrátane zákazníckych spoločností alebo subjektov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, verejných inštitúcií v súvislosti s aktívnou politikou zamestnanosti a príslušnými opatreniami, iné subjekty na trhu v prípade partnerstva a spoločnosti skupiny v Taliansku alebo v zahraničí.

  Osobné údaje budú spracúvané subjektmi vykonávajúcimi pre nás uvedené úlohy, vrátane spoločností, ktoré poskytujú služby spravovania a údržby web stránky, služby správy a údržby databázy uchádzačov, služby v súvislosti so zasielaním správ a služby prieskumu trhu.

  Budú moje osobné údaje prenesené mimo EÚ?

  Osobné údaje budú prenesené do takých krajín mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany osobných údajov je považovaná za primeranú zo strany Európskej komisie alebo krajín s nedostatočnou úrovňou ochrany po podmienkou (v tomto druhom prípade), že príjemcovia údajov podpíšu zmluvné doložky, aké boli prijaté Európskou komisiou.

  Môže vziať svoj súhlas späť?

  Ste oprávnený kedykoľvek vziať späť svoj súhlas a to v rámci svojho osobného účtu alebo zaslaním emailu na emailovú adresu: sk.privacy@gigroup.com.

  Aké mám práva?

  Môžete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, o ich opravu, vymazanie, doplnenie neúplných osobných údajov, alebo o ich obmedzenie, ako aj právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov alebo ich prenos kontaktovaním zodpovednej osoby poštou alebo zaslaním emailu na emailovú adresu: sk.privacy@gigroup.com.

  Môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu a vykonávať práva v súlade s príslušnými predpismi.

  Ak si chcete prečítať rozšírenú verziu tejto informácie, kliknite sem

  Vydávanie informatívnych a propagačných oznámení o službách ponúkaných GI (vrátane tréningových aktivít, aktivít rozvoja kariéry a koučingu) alebo štatistických štúdií a výskumu trhu a/alebo prieskumov trhu, a to tak tradičným spôsobom (list zaslaný poštou, telefonát operátora), ako aj automatizovanými kontaktnými postupmi (e-mail, sms, mms, rýchle správy - instant messaging systems):


  Vydávanie informatívnych a propagačných oznámení o službách ponúkaných inými spoločnosťami skupiny – so sídlom v EÚ alebo mimo EÚ (akými sú napr. tréningové aktivity, aktivity rozvoja kariéry a koučingu, podpora premiestnenia, vyhľadávanie a výber uchádzačov o pracovné miesta, konzultačné služby) a štatistických štúdií a výskumných štúdií a/alebo štúdií výskumu trhu, a to tak tradičným spôsobom (list zaslaný poštou, telefonát operátora), ako aj automatizovanými kontaktnými postupmi (e-mail, sms, mms, rýchle správy - instant messaging systems):


  CHRÁNENÉ KATEGÓRIE
  Váš súhlas je nutný na spracúvanie osobných údajov o Vašej príslušnosti k niektorej z chránených kategórií na účely vyhľadávania a výberu Súhlasíte so spracúvaním?